మీరు మీ జీవితాన్ని మంచిగా మార్చుకుంటే అదృష్టం మీది.

మీరు మీ జీవితాన్ని మంచిగా మార్చుకుంటే అదృష్టం మీది.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు