ప్రతి ఒక్కరితో పోరాడే వారు దురదృష్టవంతులు.

 ప్రతి ఒక్కరితో పోరాడే వారు దురదృష్టవంతులు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు