ప్రేమ మనిషిని జీవితాన్ని సృష్టిస్తుంది, ద్వేషం నిర్జీవత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది.

ప్రేమ మనిషిని జీవితాన్ని సృష్టిస్తుంది, ద్వేషం నిర్జీవత్వాన్ని సృష్టిస్తుంది.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు