విలువల కుటుంబంగా ఉండటం అనేది గొప్ప గ్రంథాల యొక్క నైతికత మరియు నైతికతకు విలువనిచ్చే వ్యక్తిగా ఉండాలి.

విలువల కుటుంబంగా ఉండటం అనేది గొప్ప గ్రంథాల యొక్క నైతికత మరియు నైతికతకు విలువనిచ్చే వ్యక్తిగా ఉండాలి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు