మీరు గొప్పగా మారాలనుకుంటే తెలివిగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉండండి మరియు ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండండి.

మీరు గొప్పగా మారాలనుకుంటే తెలివిగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉండండి మరియు ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు