జీవితానికి ప్రయోజనం సంతోషం కంటే ప్రేమను పొందడం, ప్రేమించినప్పుడు మాత్రమే ఆనందం వస్తుంది.

 జీవితానికి ప్రయోజనం సంతోషం కంటే ప్రేమను పొందడం, ప్రేమించినప్పుడు మాత్రమే ఆనందం వస్తుంది.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు