మీ ఆశీర్వాదాలను మరియు సంతోషాన్ని లెక్కించండి కానీ శాపాలు కాదు.

మీ ఆశీర్వాదాలను మరియు సంతోషాన్ని లెక్కించండి కానీ శాపాలు కాదు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు