మీ సమయానికి విలువైన వారితో ఉండండి, కానీ మీకు విలువ లేని చోట ఉండవద్దు.

 మీ సమయానికి విలువైన వారితో ఉండండి, కానీ మీకు విలువ లేని చోట ఉండవద్దు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు