మీకు పనికిరాని ప్రపంచం నుండి మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేసే విధంగా మిమ్మల్ని మీరు సృష్టించుకోండి.

 

మీకు పనికిరాని ప్రపంచం నుండి మిమ్మల్ని స్వతంత్రంగా చేసే విధంగా మిమ్మల్ని మీరు సృష్టించుకోండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు