మిమ్మల్ని మనిషిగా మార్చే దేవుడు సృష్టించిన విలువలు మరియు నైతిక విలువలను విశ్వసించే వ్యక్తిగా ఉండండి.

మిమ్మల్ని మనిషిగా మార్చే దేవుడు సృష్టించిన విలువలు మరియు నైతిక విలువలను విశ్వసించే వ్యక్తిగా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు