మీ ముందు పనిచేయని వారితో ఉండండి, మీకు నిజాయితీగా ఉండే వారితో ఉండండి, మీకు విలువ ఉన్నవారితో ఉండండి. మీ కోసం ఇవేవీ లేని వారితో ఎప్పుడూ ఉండవద్దు.

మీ ముందు పనిచేయని వారితో ఉండండి, మీకు నిజాయితీగా ఉండే వారితో ఉండండి, మీకు విలువ ఉన్నవారితో ఉండండి. మీ కోసం ఇవేవీ లేని వారితో ఎప్పుడూ ఉండవద్దు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు