మిమ్మల్ని మనిషిని చేసేదేదైనా మీరు సాధించాలి, లేకపోతే దానిని వదిలేయండి, ఎందుకంటే దాని వల్ల ఉపయోగం ఉండదు.

మిమ్మల్ని మనిషిని చేసేదేదైనా మీరు సాధించాలి, లేకపోతే దానిని వదిలేయండి, ఎందుకంటే దాని వల్ల ఉపయోగం ఉండదు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు