మీ పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉన్నవారితో ఉండండి, మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారితో ఉండండి, ఎల్లప్పుడూ మీ పట్ల గౌరవం ఉన్నవారితో ఉండండి. కానీ మిమ్మల్ని ఎగతాళి చేసేవారిలో ఎప్పుడూ ఉండకండి.

మీ పట్ల నిజమైన ప్రేమ ఉన్నవారితో ఉండండి, మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారితో ఉండండి, ఎల్లప్పుడూ మీ పట్ల గౌరవం ఉన్నవారితో ఉండండి. కానీ మిమ్మల్ని ఎగతాళి చేసేవారిలో ఎప్పుడూ ఉండకండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు