మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకునేలా చేసే వ్యక్తితో మాట్లాడండి. మీ జీవితాన్ని గౌరవప్రదమైన జీవితంగా మార్చే వ్యక్తితో మాట్లాడండి. మిమ్మల్ని గౌరవించే వారితో మాట్లాడండి. లేదంటే ఇవేవీ చేయని ఇతరులకు దూరంగా ఉండండి.

మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకునేలా చేసే వ్యక్తితో మాట్లాడండి. మీ జీవితాన్ని గౌరవప్రదమైన జీవితంగా మార్చే వ్యక్తితో మాట్లాడండి. మిమ్మల్ని గౌరవించే వారితో మాట్లాడండి. లేదంటే ఇవేవీ చేయని ఇతరులకు దూరంగా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు