మానవుడు పనిచేయనివాడు బదులుగా విలువైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు.

మానవుడు పనిచేయనివాడు బదులుగా విలువైన జీవితాన్ని గడుపుతాడు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు