మీకు సహాయం అందిస్తున్న వ్యక్తికి మీరు విలువనిస్తే సహాయం అడగండి.

మీకు సహాయం అందిస్తున్న వ్యక్తికి మీరు విలువనిస్తే సహాయం అడగండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు