ఎవరినైనా బలహీనంగా చూపించడానికి శక్తిని ఉపయోగించే వ్యక్తి బలహీనమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు.

 ఎవరినైనా బలహీనంగా చూపించడానికి శక్తిని ఉపయోగించే వ్యక్తి బలహీనమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు