నిరుపేదలకు సహాయం చేయండి, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయండి. మిమ్మల్ని గౌరవించే వారికి సహాయం చేయండి. విలువలు ఉన్నవారికి సహాయం చేయండి. లేకపోతే తమ జీవితంలో బాగా స్థిరపడిన అలాంటి వారికి సహాయం చేయవద్దు.

నిరుపేదలకు సహాయం చేయండి, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయండి. మిమ్మల్ని గౌరవించే వారికి సహాయం చేయండి. విలువలు ఉన్నవారికి సహాయం చేయండి. లేకపోతే తమ జీవితంలో బాగా స్థిరపడిన అలాంటి వారికి సహాయం చేయవద్దు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు