ఇతరులను అగౌరవపరచని వారు ఆత్మగౌరవం ఉన్నవారు.

ఇతరులను అగౌరవపరచని వారు ఆత్మగౌరవం ఉన్నవారు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు